Kenika Herb

The Charm of Thai Herbs

Kenika Herb

The Charm of Thai Herbs

Kenika Thai Herb Shop address: 86/7 Condo Royal Tower 3, Soi Inthamara 25, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand ☎️ +66867768086 ☎️ + 66967108982